Банер
bear.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Феноменът Царичина 13
Написано от Ивайло Иванов-IYI   
Понеделник, 05 Ноември 2007 00:00

 Васил Сивов

 Пространствено-времеви преходи и психотронни явления при Феномена  "Царичина"

    Интересът ми към явлението беше привлечен в резултат на моята публицистична дейност и научни проучвания на усвояването на Космоса от първите стъпки до днес.В ориентацията на изследванията и в самия обективен ход на науката се появиха някои странни тенденции,които доказаха нейната неспособност на съвременния етап да даде комплексно обяснение на явления от сложен социалнопсихологически,физически,химически,геомагнитен и всякакъв друг характер.Този разнобой на терминология,на подходи,на разбирания е очевиден при настоящата среща.

Какво се получава?Археолозите тръгват към едно явление,условно обозначено като паранормално или екстратерестриално,извънземно,с традиционната методология за търсене на тракийско съкровище.Геолозите тръгват с традиционната методология за изследване на земните пластове.Какво можем да очакваме да намерят?Естествено,че няма да намерят нещо необичайно.

Една древна асирийска поговорка гласи: "Ако знаеш какво търсиш,защо го търсиш,а ако не знаеш,как ще го намериш?" фактически подобно е положението и сега.Тези,които знаят какво търсят,тръгват от една предварително определена теза.Доколко вярна е тя,остава въпрос на бъдещето.Тези,които не знаят какво търсят-отрасловите технократи,виждаме как поставят задачата.Дали достатъчно коректно-как можем да разсъждаваме. "Да се установи дали има нещо необичайно." Такава формулировка на научна задача не предполага никакъв отговор.Археологът не може нищо да каже за присъствието на извънземни цивилизации преди да се е запознал с постиженията на съвременната палеоастронавтика и на други изследвания от подобен тип.

Кризата в нашата наука се изразява и в тази неспособност,в тази методологическа непригодност за интегрални изследвания.

Аз съм  впечатлен от добросъвестния социологически подход на колегата Кирил Кънев,който действително много прецизно социологически и хронално изследва даденото явление в неговата времева последователност.И в същото време поднася също такава спорна теза,както всички останали.Защо?Защото научните изследвания на явлението "Царичина" прекратиха още преди да са започнали,фактически всичко остана на базата на предварителния емпиричен подход.

Ние виждаме,че тука имаме свидетели на необичайни природни явления в района още от 50-те години,а може би и от по-рано.Не трябва ли да излезем от ограничените концепции за извънземния живот,за неговата същност,форми и прояви. Аз ще ви приведа някои научно обосновани сериозни хипотези относно възможности за съществуване на форми на извънземен живот.Такава е класификацията на американските физици Файнберг и Шапиро.Възможните форми не се свеждат само до някаква точно определена материална биологична матрица.Предполагат се плазмоиди-плазмен живот,съществуващ в звездните атмосфери.Те се образуват за сметка на магнитни сили,свързани с група подвижни електрически заряди.Радиоби-лъчев живот,които обитават звездните облаци и представляват сложни агрегати от атоми във възбудено състояние.Лавоби-силициев живот,организирани структури от силиций,живеещи в потоци от разтопена лава.Водороби-живеещи при свръхниски температури амебообразни форми,плаващи в течен метан.Термофаги-вид космически живот,използващ енергията от градиенти на температурата или океаните на планетите.Присъствието на такива форми не може да бъде установено с традиционните научни подходи.

По отношение на предаваната информация.Първо да се спрем на същността на явлението "Царичина".Представлява ли то социалнопсихологически феномен?В социален смисъл-да,доколкото имаме засегнати точно определени социални групи,в чието съзнание присъства "Царичина" като феномен.В психологически смисъл - също,доколкото имаме реално присъстващи явления в индивидуалната психика.Свидетели сме и на определени изкривявания в отделни психически възприятия.

Аз бих определил двете крайности в подхода към явлението като позицията на "корумпирания рационализъм",който в своите крайни форми води до тезата за някаква изгода и позицията на "неземния романтизъм",който пък води до крайната откъснатост,до крайното изкривяване на психиката,образци на което наблюдаваме и сега.

Може би истината е действително някъде по средата.

Да погледнем същността на предаваната и приеманата от контактьори информация.Нека отново се позовем на съществуващи хипотези в науката.Още през 70-те години белоруският академик Вейник излага хипотезата за хроналното поле.Той твърди,че в основата на всяка материя съществуват т. нар. кванти на времето хрононите.При тяхното изчерпване настъпва биологичен разпад на клетката в органичната материя и разпадане на физическия атом в неорганичната.Наличието на тези хронони може да бъде възприемано от хора със специфични,да ги наречем условно,паранормални способности.Съвкупността от тези хронони създава т.нар. енерго-информационно поле,от което може да бъде черпена информация за миналото,настоящето и бъдещето.Естествено е тази информация, речупена през индивидуалното съзнание,да приема понякога примитивни,понякога съмнителни и дори будещи насмешка форми.Естествено е да води и до ширеща се шарлатания при обясняването на тези явления.

Аз също съм твърде скептичен по отношение на самоидентифи-цирането на тези космически информационни източници като "КИКИ","РОРО" и т. н.Но самият характер на предаването на информацията,отсяването на плявата от зърното вече е много сериозен процес.Говоря не от позицията на тесноограничения отраслов учен.До такива изводи стигнах при личните си контакти с хората,занимаващи се с опити за разшифровка на предаваната писмена информация.Можем да спорим дали имаме работа с феномени или не.Не зная доколко проф. Овчаров е запознат с древните шрифтове,когато окачествява записките на контактьор-ката като безсмислени драсканици.На мен би мяха показани образци на древната даоистка калиграфска писменост - т.нар. "писмо на вятъра и тревите". Бяха ми показани абсолютно идентични писмени знаци,приемани чрез контактьорки.Беше ми показана логическата връзка на повтарящите се символи,формиращи дори и смислени фрази При това не със случаен характер,а повтарящи понятия като "творец", "вселена", "космически кръговрат" и т. н. Ако търсим разшифровката на тази писменост в комбинацията от староеврейски,старобългарски,йероглифни и други знаци,тогава стигаме до странно явление на стихийно предаван и приеман комплексен поток от информация.

Не изключвам тезата и за психотропно въздействие.Още през 60-ге години нашумя т.нар. "Афера "Брунсуик". На пазара биват пускани телевизори с излъчватели,които пряко комуникират с мозъчните вълни и предизвикват необосновано потребителско поведение.Хора, които нямат деца,изкупуват цели складове с бебешки пелени.Хора, които нямат кучета,изкупуват кучешки храни и т. н.Представяте си от 60-те години докъде е стигнала тази технология.Цялата тази скандална ситуация след това се потулва (!!!-IYI) .

За някои от вас може би е известен загадъчният случай с "Филаделфийският експеримент" през 1943 г.В научен екип на американските ВМС участват известни учени,прогонени от нацистка Германия,в чийто състав влиза и Айнщайн.За тях се твърди,че са имали разшифровка за единната теория на полето.И тогава се извършва военен експеримент с крайцера "Елдридж",на борда на който бива поставен електромагнитен генератор,който поражда пулсиращо поле с формата на елипсоид.Вследствие на това корабът става напълно невидим за окръжаващите.За минути се появява в съвсем друго пристанище-Норфолк,доста далеч от Филаделфия.След това се връща на предишното място,като върху хората се проявяват остатъчни влияния под формата на частична и пълна невидимост.

Много се спори върху споменатия случай,но в официалните архиви на ВМС този експеримент съществува под кодовото название "Рейнбоу".Съществуват и фотографии на крайцера.

Имаме ли в конкретния случай проява на подобни физически явления?За това са нужни допълнителни научни изследвания.Нужна е една интегрална научна методология.

В качеството си на очевидец на реалното съществуване на такива явления мога да посоча района на Асеновград,където ми се случи да бъда участник в една конференция на "Св. Кирик". От един облак над Асеновград в продължение на около 4 часа се наблюдаваше странна илюминация от спирални светкавици,които падаха на точно определено място.Наблюдаваше се и нещо подобно на полярно сияние.Маса хора твърдяха,че за първи път виждат такова нещо.

Искам да се позова на един от американските специалисти по космическа плазма - Мензел,наричан "ужасното дете на американската астрофизика". Той твърди,че НЛО,изобщо явленията от извънземен произход се маскират като природни феномени и се явяват в райони,в които се наблюдават подобия на северните сияния.Негова е и тезата,че в йоносферните слоеве на височина 150 - 200 км съществуват своеобразни люкове или врати в пространство-времето, през  които стават  преходи  от  паралелна, другоизмерна Вселена.

Но като загадка това остава и ми се струва,че заслужава понататъшни изследвания.

Благодаря за вниманието!

IYIДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .