Банер
ЛЕЛ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Феноменът Царичина 9
Написано от Ивайло Иванов-IYI   
Четвъртък, 01 Ноември 2007 00:00

Асен Викторов

НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ ГЕОЛОГО - ГЕОфИЗИЧЕСКИ РАБОТИ НА ОБЕКТ "ЦАРИЧИНА

Уважаеми дами и господа,

Преди да представим на вашето внимание резултатите от извършените комплексни геолого-геофизични работи в района на "Царичинската дупка",искаме да благодарим на организаторите на тази конференция за поканата им да участвуваме в нея и то не само като слушатели,но и като докладчици.

Благодарим на господата за докладите и изказванията, направени досега,както и на тези,които ще направят това до края на конференцията,защото във всички доклади и изказвания може да се открият повече или по-малко факти,мисли,идеи,изводи,преценки и препоръки,които в една или друга степен ще подпомогнат работите по изследване на проблемите на психотроничните явления,НЛО,респективно Царичина,доколкото може да се приеме съгласно изказаните тук мнения съществуването на някаква връзка между тях.

Искаме също така да отдадем дължимото на полк. Кънев за неговата книга "Феноменът Царичина",единственият подробен труд,публикуван от човек-пряк участник в решенията и работите на обекта Царичина от неговото начало до неговия относителен край.

Изказваме благодарност и на средствата за масова информация,които заляха нашата общественост с факти, хипотези,бивалици и небивалици както за НЛО /UFO/,така и за "Царичинската дупка",с което допринесоха за изясняване,замъгляване и поддържане на интереса към тях.

Желаейки да ви помогнем за обективна оценка на резултатите,които ще изложим пред вас,а така също и за да избегнем някои от вашите въпроси,ще си позволим да представим накратко фирмите и колектива,участвували в полевите работи и обработката на резултатите,предмет на които е този доклад.

"Геология и геофизика" АД с управител к.г.м.н. инж. Хр.Рязков, Еф "АС - ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" с президент инж. Ас.Викторов.

Геолог Илия Стоянов.Стаж 28 г.Работил в геоложкото картиране и търсене на полезни изкопаеми в страната и чужбина.

Инж.геолог-геофизик Ненко Соколов.Стаж 25 г.Работил е за търсене на рудни и нерудни полезни изкопаеми.В последните години работи в областта на инженерната геология и хидрогеологията.

Инж. геофизик Иван Миков.Стаж 7 г.Работи основно в областта на инженерната геология и хидрогеологията.Занимава се с компютърна обработка и интерпретация на геофизичните данни.

Всички те възприемат повече или по-малко тезите за НЛО /UFO/,психотронните явления,посещението на Земята от извънземни цивилизации.

Инж.геолог-геофизик Асен Викторов.Стаж 25 г. в България и в чужбина.С радиестезия се занимава от 1968 г.,с иманяри от 1970 г.Защитава тезите за съществуването на НЛО /UFO/ и че Земята е посещавана от извънземни цивилизации,член на Асоциацията на древните космонавти със седалище в Швейцария.

Инж.геоф.Владимир Попов.Стаж 17 г.Работи в областта на ядрената геофизика.

Инж. Илия Панев.Стаж 32 г..Конструктор на електронна геофизична апаратура.

В резултат на подписан договор с БНТ споменатите по-горе фирми проведоха в района на "Царичинската дупка" комплексни геолого-геофизични проучвания с цел изясняване на геоложкия строеж и характера на някои геофизични полета с методика и техника на ниво,съответстващо на нивото на съвременната геоложка и геофизична наука в България,което ниво е съизмеримо със световното.

В геологията преди задаването на скъпоструващи сондажни или минни работи се провеждат задължително бързи и евтини геоложки,геофизични или други работи с цел за следващите работи да разполагаме с максимална информация за очаквания резултат и те да се зададат на най-перспективните места.

Работите на военните в Царичина са крещящ пример за неспазването на това правило било поради непознаването му или умишленото му неспазване с всички произтичащи от това последици.

Резултати от комплексните геолого-геофизични работи в района на "Галерия "Царичина" - Махала Сивил.

През месеците октомври и ноември на 1993 г. в района на Царичина бяха проведени комплексни геолого-геофизични работи с цел изясняването на геоложкия строеж и характера на някои геофизични полета.

Резултатите от тези работи трябваше да отговорят на въпроса дали в споменатия район те биха се интерпретирали достатъчно уверено и точно съгласно съвременните схващания на геолого-геофизичната наука или за тяхното обяснение трябваше да се търсят следите на извънземни цивилизации,посещавали нашата планета и по-специално района на Царичина.

На площ от 30 000 м2 (планшет с размери 300 м х 100 м) с център "Царичина дупка"-мястото ни бе показано от местни хора и от екипа на телевизията, бе положена тахиметрична земемерна мрежа - прил. 1 (приложенията съм спестил,но заинтересованите може да ги намерят в нета-IYI) .

Разстоянието между профилите и ориентацията им бе съобразена със съществуващите постройки от битов,селскостопански,промишлен и обществен характер.Разстоянието между точките на измерване по профилите бе 10 м като в местата на детайлизация достига до 2 м.

Геоложкото картиране беше извършено съгласно възприетата методика за работа в райони изградени от утаечни скали.

От геофизичните методи бяха приложени следните:

1.Методът на естественото електрично поле в модификация потенциал;

2.Комбинирано профилиране с размер на установката АО - 75 м и МН - 20 м;

3.Срединни градиенти с размер на установката АВ-100 м,МН-4 м и стъпка 2 м.С този метод като детайлизационен са измерени 3 профила всеки с дължина от по 30 м;

4.Магнитопроучване-измерена големината на тоталния вектор на земното магнитно поле;

5.Радиометрия;

6.Меркурометрия;

7.Спектрометрия.

С последните два метода са извършени измервания в отделни точки.

Апаратурата,с която бяха извършени измерванията,е следната:

За електропроучвателните методи - Е-4 и ПТА-1.

За спектрометрията-полеви гама спектрометър,4-ри канален ПС-4.Тези апаратури са произведени в "Геология и геофизика" АД.

За радиометрията - СРП-68-01.

За меркурометрията- прибор съветско производство.

За магнетометрията - МП-2 Сцинтрекс.

Полевите работи са извършени съгласно действащите в момента изисквания,грешката при измерванията е в рамките на допустимата.

Не смятаме да обременяваме аудиторията с повече технически данни и други специфични подробности; ако някой от вас прояви интерес,в процеса на отговори на въпроси или в почивката ще получи интересуващата го информация.

Геоложка характеристика на района

Районът на Царичина се намира в южните отдели на централната част на Свогенската антиклинала.Последната представлява голяма,позитивна,високоиздигната и високо еродирана структура,простираща се малко източно от прохода Витиня до западната ни граница.Благодарение на това централните части на структурата са силно еродирани и там се разкриват едни от най-старите скали в западния Балкан с възраст силур,девон и карбон (палеозой - 300-450 млн. г.), изграждащи ядката и по-младите мезозойски,триаски и юрски, оформящи южното бедро на Свогенската антиклинала.

При своето многократно и интензивно издигане скалите са променили много пъти своето първоначално положение,при което оформят редица по-малки гънкови структури, запазващи в общи линии посоката на пластовете почти изток-запад до югоизток-северозапад и с наклон 30-65o, рядко до по-стръмен на север и юг.

При своето издигане скалните комплекси от структурата са пред-вижени и навлечени на различно разстояние в северна посока.При тези движения естествено са формирани и многобройни разломи,по които скалите са интензивно натрошени,смлени и огънати.Дебелината на тези зони е от няколко метра до няколко десетки метра.

Впоследствие по по-голяма част от тези разломи благодарение на отслабените физико-механични свойства на скалите последните гли-нясват и по-бързо се отнасят от ерозията,поради което оформят негативни геоморфоложки форми в релефа - седла,прагове,речни долини.Посоката на тези разломи е преобладаващо изток-югоизток - запад-северозапад.С подчинено значение са север-южните и североизток-югозападните нарушения.По тях стават значителни предвижвания както във вертикална,така и в хоризонтална посока.Както се вижда от показаните схеми и карти, тези нарушения не са чужди и на района Царичина.

От по-старите към по-младите скалните формации в района на Царичина са следните.

Силурските и девонски скали (450-650 млн г.) оформят няколко блока, високо издигнати и дезинтегрирани. Представени са от пясъчници,аргилити, алевролити и лидити с посока на пластовете изток, североизток-запад,югозапад с наклон на север и юг 25 - 50 градуса.

Горно карбонските скали (300-350 млн. г.) са част от големия Свогенски въглищен басейн,който в северна и източна посока изгражда големи площи.Голямото скално разнообразие е позволило горно карбонските скали да се поделят на 6 литостратиграфски единици,които залягат в подвъглищно,междувъглищно и надвъг-лищмо положение. Въглищата в тях са антрацитни.Общият цвят на скалите е тъмен,което свидетелствува за възстановителна обстановка при образуването им.

При Махала Сивил се разполагат северно от изкопа и по описанията в книгата "феномена Царичина" вероятно не са достигнати;

Мезозойските скали (триас и юра - 130-240 млн. г.) изграждат южните и югозападни части на структурата в района на с. Градец и североизточно от него.

Долнотриаските (бунтзанщайн) скали изграждат южните части на Махала Сивил и са били обект на изкопните работи.В основата са представени от конгломерати и брекчоконгломерати с дебелина до 30 м.Поради това,че долната граница с горнокарбонските скали е разломна, на много места те липсват.Спойката им е песъчлива,до глинесто песъчлива,запълващ порите тип с червен цвят.Късовете са от кварц,кварцити,лидити,алевролити и аргилити.

Главната част на триаския разрез е изграден от пясъчници,те са средно- до едрозърнести,частично кварцитизувани,много здрави и плътни,червени,по-рядко розови и белезникави,изградени са предим-но от кварц с едрина на зърната 0,3-1-2 мм.Сортировка не се наблюдава.Освен кварца,присъстват и фелдшпати,мусковит,биотит,хлорит в много подчинено количество,спойката е песъчлива,частично глинесто-песъчлива,контактен до запълващ порите тип,в количество 5-10%.В по-грубите пясъчници се наблюдава коса слоистост.Незакономерно и рядко сред пясъчниците се срещат алевролитови прослойки с дебелина 3-10 см.Преобладаващо техният цвят е по-тъмен,достигащ до сивовиолетов.Наслояването в пясъчниците е добре представено с дебелина на пластовете 10-30 см,по-рядко до 100 см.Червеният цвят,достигащ в отделни части до червено виолетов се предопределя от железни хидроокиси и определя континенталната,окислителна обстановка при тяхното образуване.От подобни скали са изградени големи площи в Западния Балкан (Белоградчишките скали,Искърския пролом),Тетевенско,Лозенска планина и другаде и те не са изключение,а закономерност за тази формация.

Триаските скали в Махала Сивил,където са били изкопните работи, са преобладаващо червено-розови пясъчници,покрити почти повсеместно от елувиално-делувиална покривка,което затруднява непосредственото им наблюдение на повърхността.На около стотина метра в северозападна и северна посока те са натрошени по разломи със североизточна и северозападна посока (Прилож. № 2).Пластовете в триаските пясъчници в района на Махала Сивил имат простиране на югоизток-северозапад и наклон 30-40o на югозапад. Пясъчниците завършват с 20-30 м редуване на пясъчници,песъчливи варовици,глинести варовици и алевролити,което говори за наличие вече на морски режим на седиментация.

Долно-среднотриаските варовици и доломити изграждат площта североизточно от с. Градец.

От горноюрски,предимно варовици е изграден районът на с. Градец и югоизточно от него.

Целият район е почти повсеместно покрит от съвременни елувиално и елувиално-делувиални образувания и почвен слой с различна дебелина,което затруднява непосредственото наблюдение на коренните скали.

Геофизична характеристика на района.В регионален план (магнитна карта М 1:100 000 на ЗЕТ съставящата) на геомагнитното поле село Царичина е разположено в минимум със стойности от 100 до 300 нанотесли.Този минимум продължава и в югозападна посока до Западно Средногорската неоинтрузивна зона.Геомагнитният минимум е обусловен от разпространението на немагнитни седиментни скали в района с карбонска и триаска възраст.Маркирани са и разломи с характерната за района посоки.

В регионален план (гравиметрична карта М 1:500 000) село Царичина попада в преходна зона между два добреизразени гравитационни минимума,от които южният е по-дълбок.Относителните максимуми отъждествяваме с разпространението на карбонати скали.Регистрират се аналогични но посока тектонски нарушения.

В изследвания участък около "Галерията" геомагнитното поле (делта Т) варира от около - 50 НТ до около - 400 НТ.Най-ниските стойности се наблюдават в северозападната част на участъка, където е и най-големият градиент на полето.Рязката градиентна промяна на геомагнитното поле я свързваме с наличието па тектонски нарушения между карбонските и триаските скали.

На прилож. 3 са показани няколко разлома,като част от тях се демонстрират много добре и на обемния модел на магнитното поле - прилож. № 4.Най-добре изявени са тектонските нарушения с изток-западна,северозапад-югоизточна и североизток-югозападна посоки.Аналогични разломи са отразени на геоложката карта и на картата на естественото електрично поле.

Относително спокойно,без изразени градиенти и със стойности около 0-100 НТ е магнитното поле в южната част на площта,както и един малък участък в североизточната част.Тези участъци в площта отъждествяваме с разпространението на карбонските скали в североизточната част и карбонатите в южната.Всички скални разновидности в площта като червените триаски пясъчници,карбонати и карбонски материали имат нулева магнитна възприемчивост.По-отрицателното и градиентно магнитно поле всред триаските материали са отражение на тектониката.Галерията попада в пресечната точка на трите системи разломи и е прокарана изцяло в силно тектонизирана зона.

Стойностите на естественото електрично поле варират от -40 МВ до +30 МВ (Прилож. 5). Най-отрицателните стойности на полето са измерени главно в източната,централната и северозападна част на изследваната площ.Тези участъци свързваме със силно развита тектоника.

В североизточната и южни части на площта стойностите на полето са леко отрицателни с преход към положителни, като в югоизточната част достигат до + 300 МВ.Положителните стойности на полето ги отъждествяваме с разпространението на карбонските и карбонатни материали и липса на тектоника. Най-добро отражение на картата на ест. ел.поле намират разломите със северозападна, североизточна и изток-западна посоки.Тези нарушения съвпадат и с тези регистрирани по магнитопроучването.

С методите КП и СГ сме целели да изучим нееднородностите на средата по привидно съпротивление както в дълбочина 40-50 м,така и близо до повърхността до 10-20 м в околностите на галерията.

Измерванията по профил 1-1 с всички приложени методи,както и другите детайлизационни профилни линии са представени на прилож. 7. Там е посочен начинът,по който са маркирани разломите по геофизични данни в обсега на галерията,както и на самата галерия в няколко точки.От изследванията с метода КП и характера на получените криви се установява наличието на тектонизирана зона в района на галерията и наклона и на юг.

Резултатите от проведената радиометрична снимка позволяват разчленяването на скалните разновидности.С най-ниски стойности се маркират червените пясъчници-до 10 мк р.ч.Общо полето варира от 7 до 16 мк р.ч., което е характерно и нормално за скалните разновидности,от които е изграден районът.

Стойностите,измерени по метода на меркурометрията (измерване концентрацията на живачни пари),отговарят на фона за този тип скали.

Същото може да се каже и за резултатите от спектрометрията.

В заключение като резултат от проведените комплексни геолого-геофизични работи се налагат следните изводи:

- в геоложкия строеж на района не се наблюдават отклонения от нормалната геоложка ситуация;

- районът е силно тектонизиран;

- магнитното,ЕП и радиометрични полета са характерни за този тип геоложки строеж и отговарят на физичните свойства на скалите;

- не се наблюдават нехарактерни аномалии или такива, които да се интерпретират като предизвикани от техногенни причинители или да са опасни за здравето на хората и животните в района;

- галерията е прокарана в силно тектонизирана зона. Смятаме,че така получените резултати се интерпретират достатъчно

уверено и точно съгласно съвременната геоложка и геофизична теории и за тяхното обяснение не трябва да се търси намесата на извънземна цивилизация,посещавала или посещаваща района на село Царичина.

Завършвайки,искаме отново да напомним,че при бъдещи работи от подобен характер в началото трябва да е мисълта,а след това действието,защото в противен случай ще изпаднем отново в парадоксална ситуация да вървим "по следите на всемогъщите с кирки и лопати".

Благодарим ви за вниманието!

IYIДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2021 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .