Банер
РОД.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

УСТРОЙСТВОТО НА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕКА
Написано от Маг Селена   
Сряда, 12 Декември 2007 00:00
Вселената има информационно-енергийна клетъчна структура. Вселената е живо същество. Тя има свое управляващо ядро и управлявана система от информационно енергийни потоци. Отделния поток излиза от ядрото и се връща в ядрото за регенерация.

Водата е информационна основа на биологическия живот във Вселената. Във Вселената има 2 вида вода- две информационни основи - H2O - основа на биологичния живот във Вселената и LI2O - основа на всички звездни процеси.

Водата съдържа в себе си информация за цялата Вселена и за собствената си структура в частност.

Вселената има информационно-енергийна клетъчна структура. Вселената е живо същество. Тя има свое управляващо ядро и управлявана система от информационно енергийни потоци. Отделния поток излиза от ядрото и се връща в ядрото за регенерация.

От ядрото идва енергията на съзиданието. Управляващото ядро е регенератор на енергия, разумно творческо начало, програмира и координира всички процеси в света. Има два противоположни потока - създаващ, и връщащ отработената енергия - в тях е живота на Вселената.

От ядрото излиза вихров поток във формата на спирала и също на спирала се връща в ядрото. Зараждащите се галактически слоеве се отдалечават от ядрото по енергийни стълбове. Информационно-енергийните стълбове на които се нанизват галактическите слоеве образуват 6-стенен конус.

Ако се погледне този конус отгоре се вижда че галактическите слоеве са разположени по върховете на шестоъгълник и всички те имат вид на спирала. Всички енергийни стълбове са свързани в клетъчна структура. Вселената нараства от ядрото към периферията.

Информационно- енергийните потоци образуват пространство и време, създават материя и обезпечават развитието й до самосъзнание. Изцяло Вселената може да се представи във вид на многослойни сфери разположени около ядрото и имат вид на пчелни клетки.

Ядрото на Вселената влияе на всеки човек, а енергията и информацията на всеки човек достига ядрото. Един от основните закони при сътворението на Вселената е закона за глобалното Вселенско взаимодействие - всички същности се появяват и развиват само поради силата на глобалното взаимодействие с другите същности.

Цялото не е сума от своите части, а само ги поражда. Без това взаимодействие същностите не биха могли да съществуват. Информационно-енергийното взаимодействие между всички същности дава възможност на отделната същност да се появи и съществува.

Във Вселената има ясни причинно-следствени връзки - от ядрото на Вселената до клетките на организма и във всичко има ред и хармония. Човек е многослоен, както е многослойна и Вселената. Чрез нашите мисли, думи и дела ние сме най-мощните преобразуватели на енергия в Космоса.

Всичко което е създадено приема енергия и на свой ред я отдава. Бог е създал Вселената където непрекъснато става взаимен обмен на енергии, излъчвания, вибрации. Защо структурата на Вселената е във вид на пчелни клетки, защо такава структура имат и Земята и водата - защото тези клетки са структура която позволява да се разпредели равномерно енергията във Вселената.

У живите системи торсионните полета са устроени доста по-сложно от тези на неживите. Например аурата на човека се състои от 6 фини тела обкръжаващи физическото му тяло, имащи форма на пашкул. Ефирното тяло представлява вторични торсионни полета породени от въртенето на частиците съставляващи физическото тяло.

Към финия материален свят се отнасят ефирното, астралното и менталното тяло които са първични торсионни полета свързани с чувствата и мислите на човека. А към света на висшата реалност (духовния свят) се отнасят тялото на душата и тялото на духа които определят същността на човека и съхраняват в себе си най-ценната информация за неговата еволюция.

Тези тела представляват част от свръхсъзнанието. Ефирното тяло състоящо се от вторично торсионно поле предизвиква аномални явления като телекинеза, биогравитация и левитация.

Съзнателното управление на торсионните полета може да доведе до промяна формата и вида на ефирното тяло на човека, а също и фокусирането му върху различни предмети.

Такова фокусиране на вторичните торсионни полета довежда до изменение на въртенето на частиците вътре в обекта. В резултат на това възниква нарушение на баланса на сумарните сили на инерцията (възникват нескомпенсирани сили на инерцията в дадена посока с определена големина - породени от промяна на центъра на масата вътре в обекта и той започва да се движи.

Биоинтроскопията е метод за диагностика посредством създаване на образ ("виждане") на призрачното тяло на човека. Призрачното тяло дублира физическото тяло на човека във финоматериалното тяло. Ако екстрасенсите успеят да "поправят" полевата структура на призрачното тяло на болния организъм то това води до цялостното оздравяване на физическо ниво.

Но трябва да се отстранят причините за "изкривяване " на призрачното тяло. Астралното тяло е тяло на чувствата. Медиума може да създава свой астрален двойник, който е способен да се отделя от тялото и мигновено да се премества във пространството и времето, може да пътешествува във финия свят като притежава много фино съзнание за всичко окръжаващо го.

Астралното тяло е посредник между по-нисшите и по-висшите тела. Нисшите проявления на астралното тяло са насочени към удовлетворяване потребностите на нисшите тела - физическото, ефирното и призрачното. Менталното тяло на човека се развива на основата на висшите проявления на астралното.

Човек който е развил своето ментално тяло добива способност за телепатия. Телата на душата и духа, които са част от свръхсъзнанието съдържат в информационен вид потенциалните възмож- ности за духовна еволюция и цялата информация за Реалността.


ПРИЛОЖЕНИЕ
През последните 15 години в Русия успяват да разработят комплекс от технологии, основаващи се на нови физически принципи - торсионни технологии. Тези технологии обхващат всички отрасли на народното стопанство и социалната сфера.

Това са торсионната енергетика, торсионният транспорт, торсионните комуникации и свръзки, торсионно производство на конструктивни материали, торсионна геология и геофизика, химическо производство, екология, неутрализация на отпадъците от атомното производство и очистване на териториите от радиоактивно замърсяване, селското стопанство и медицината.

Теоретичните изследвания се провеждат по програма, одобрена от Нобеловия лауреат акад. А. М. Прохоров. Голям принос в изследванията на торсионните полета имат акад. Е. С.Фрадкин. М.Гитман, В. Г. Багров, Д. Д. Иваненко, И.Бухбиндер.

В металургията например завършва проверката на торсионните технологии в заводските индукционни пещи. Учените усвояват методите за предаване на целенасочена информация - те заповядват на материала какъв да стане.

Възможността за ефективно взаимодействие между въртящи се обекти (т. е. притежаващи спин) с физическия вакуум, дава възможност за създаване на торсионни източници на енергия.

Според Джон Уилър-планковската плътност на енергията на ФВ е 10 на степен 95 грама на см кубически, докато плътността на енергията на ядреното вещество е равна на 10 на степен 14 грама на см кубически, но други учени дават по-висока оценка за енергията на вакуумните флуктуации.

Чрез торсионните смущения може да се освободи енергията на вакуумните флуктуации.

Проведени са успешни опити по предаване на информация с помощта на генератор на торсионно поле и приемник в Москва през 1986г. - мигновена връзка на всякакво разстояние независимо от релефа.

През 1997г. Антон Зайлинер в университета на Австрийския град Инсбрук за първи път извършва телепортация на фотон.

Представете си вашата снимка в паспорта. Обработвайки я по особен начин с торсионно поле, може да се види картина, излизаща извън рамките на снимката. Например, обувките, с които сте били, когато сте се снимали и които са останали извън кадъра.

Такива опити се провеждат сега със снимки на звездното небе и повърхността на Земята. От всяка снимка на нейната повърхност, налагайки различни торсионни матрици, може да се види всичко, което се намира в дълбочина под земната кора. Това дава възможност да се откриват залежи на полезни изкопаеми, без да се излиза от кабинета.

Направени са обработки на снимки-с торсионно поле за откриване на полезни изкопаеми, нефт - успешно.

Много по-сложно е да се разработи апаратура, която ще прочете от снимка на човека неговата вътрешна същност и съдба.

Създадени са от академик Шипов торсионни двигатели използващи съвършено нов принцип на движение.

Експерименталните резултати, получени в последното десетилетие от Мур, Кинг, Нипер и други показват, че загубите при освобождаване на енергията на вакуумните флуктуации са нищожно малки, в сравнение с получаваното полезно действие. В Русия е създадена експериментална топлинна установка от подобен тип. Резултатите от изпитанията надминават всички очаквания.

Направени са уреди за извличане на енергия от вакуума - например топлинни установки с КПД над 100%,за очистване от радиоактивни замърсявания, пречистване на питейни води и др.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2023 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .