Банер
f19a01221872f0fb3be5394d9269ef9c.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Теория на торсионнните полета - 2 част
Написано от Маг Селена   
Петък, 12 Февруари 2010 21:08

Светът е устроен по технологичният модел на холограмата. Светът е колосална холограма и всяка негова точка има пълна информация за света като цяло.

Холодвижението е описание не на структурата на обектите, а на структурата на техните взаимоотношения и различните движения, които те извършват. Това позволява да се отчитат както принципното единство на Вселената, така и нейната динамична природа. В началото на 60-те години унгареца Денис Габор изобретил холограмата.

За да подобри чувствителността на електронните микроскопи, той разработил нова техника на фотографско запаметяване. Запечатал на филма не интензитета, а съотношението на интензивност между определен светлинен лъч и съседните лъчи. Например отрязваме от фотоплаката с холографската снимка на човек най-горната част.

После прожектираме тази част, за да наблюдаваме получената от нея картина. Но сега не виждаме само главата, т.е. най-горната част на първоначалната снимка, а запечатания на първоначалната плака цял човек, тъй като всяка част от холограмата съдържа цялата картина в сгъстена форма.

Американският неврохирург Карл Прибрам открил паралел между холографският ефект и поведението на мозъка. При създаването на холограма първо светлинните вълни се кодират. Чрез после прожектираната холограма образът отново се декодира и подрежда. По подобен начин мозъкът може да разшифрова запаметените от него информации. И също както холограмата, може да запамети на нищожно малко място милиарди информационни единици.

Ако мозъкът наистина функционира като холограма, то той би могъл да има достъп до по-голямо цяло, едно поле или "холистичен честотен обхват", който надхвърля сетивните ни възприятия за границите на пространството и времето. Човек представлява самопрочитаща се текстова структура - холограмна матрица, а на една холограма могат да се запишат множество холограми и в зависимост с каква светлина е осветена холограмата се получава различно изображение.

В резултат на това възниква светлинен и акустичен образ на организма и на следващите поколения, в зависимост от това с какъв цвят е прочетена холограмата. Ако се въздействува на молекула ДНК с лазер тя започва да свети и издава звук т.е. получава се светлинен и звуков образ на определена холограма.

Тъй като всеки аспект на Вселената се изразява чрез трептения и всички вълнообразни форми на израз се смесват в главната холограма, всеки аспект на Вселената съдържа знания за цялото, всеки отделен аспект има способността да притежава познание за всички други отделни аспекти вътре в главната холограма. Времето в тази холографска Вселена е възможно да се движи многоизмерно в много посоки.

Теорията на далекодействащите сили и полета се основава на едно ново схващане за ролята на времето във физическата реалност. Това произтича от анализа на решенията на класическото вълново уравнение във физиката. Това уравнение допуска два основни типа решения - закъсняващи и изпреварващи потенциали на Вихерс. Равноправието на тези два класа решения формално изисква в теорията на движещите се заряди да се допусне,че наред с обичайния причинен поток на времето - от миналото към бъдещето (закъсняващ потенциал на Вихерс) съществува и обратния поток на времето - от бъдещето към миналото (изпреварващ потенциал на Вихерс).

Съгласно Уилър и Файнмън вълните, породени от ускорената заредена частица, предизвикват съответни движения и в обкръжаващата среда. Отделни нейни части започват също да излъчват и на свой ред да изпускат вълни със за- късняващ и изпреварващ характер. Изходната и вторичната вълни интерферират, в резултат на което изпреварващата вълна изчезва и остава единствено закъсняващата. В такъв случай "реалният свят" /осезаемият/ би следвало да съдържа в себе си и информацията за бъдещи събития.

Могат ли да съществуват такива части от "реалността", в които интерференцията на двата вида вълни, отговарящи за фундаменталните физически сили, да бъде невъзможна? Оказва се, че такава среда по принцип е Самият Бог, а вълните които не се подчиняват на модела на Уилър-Файнмън са торсионните. Изпреварващата компонента на торсионните полета се поглъща много по-слабо, отколкото в полетата на четирите фундаментални физически взаимодействия.

Оказва се, че в тази "реалност" не остава никакво място за проява на случайностите. Наличието на информация за цялата физическа реалност както за минали, така и за бъдещи събития, обаче не означава твърда опеделеност на нещата. Всемогъщият Бог, съдържа в Себе себе си знание, което се превежда във физическия свят на разбираем за него език и който в крайна сметка осигурява световното равновесие и всеобща хармония.

Единството на пространство и време предполага неравномерно протичане на времето. Времето в цялото безгранично пространство е недвижимо и затова информацията за миналото е симетрична на информацията за бъдещето. Времето което ние измерваме не е физическа същност, а местна математическа характеризтика, отразяваща скоростта на
измемение на превръщането на една форма на материята в друга. През 50-те години Кибл и Шиама показват възможност да се свържат пространствено-времевите усуквания със собствения момент на импулса.

Руският учен А.Е.Акимов изказва пръв идеята, че индивидуалното съзнание е способно да променя структурата на пространство-времето, което от своя страна въздейства върху формите на веществените предмети. Електомагнитните полета имат линеен характер. Сумата от линейни величини отново е линейна величина, имаща същия характер.

Определяйки вектора на електромагнитната вълна като сума от линейни вектори, ние не можем да опишем как съставните части са го определили по начин, който да не обезличава тяхната /на частите/ индивидуалност. Нелинейния характер на торсионните полета като сумарен ефект от множество въртеливи движения е лишен от това неудобство. Торсионните полета не изчезват като индивидуалност в тяхното сумарно действие.

Бог - Творецът

Съществуват многомерни и паралелни пространства с различна топология (различни закони, начини на преструктуриране на пространството) които са свързани неразривно помежду си и с Абсолютния Творец - Бог. Само Абсолютният Бог е способен да обособи в Своята същност потенциала за конструктивност чрез въвеждането на подходящо подреждане в Него извършено с обмен на информация.

Начина на организация и развитие на Вселената не са произволни, а са така подбрани, че да създадат условия за развитието на живота и на мислещи същества като хората.

"Хаотичното" разширение на Вселената вследствие на "Големия взрив" съвсем не е хаотично, а е подчинено на някаква скрита сила, която точно следи и контролира то да има определени качества, които никога не биха се получили в стихията на една толкова колосална експлозия, каквато представлява този взрив.

Вселената е устроена от Бог така, че нейната структура е приспособена за съществуването на живота и човека и началните условия се нагласяват от Неговата сила по начин, който гарантира появата и развитието на живота в нея. Антропния принцип, който много от съвременните учени възприемат гласи, че Вселената още преди раждането си е била програмирана така, че в нея да се появят вещества, жива материя и разумни същества.

Във всяка частица материя е заложено "късче" от Абсолютния Бог, Който е високоразвита, творяща Личност, способна да се самопознава и развива, т.е. Съзнание (Свръхсъзнание). Бог надарен със Свръхсъзнание-това е Духът, който е привързан към всичко, поддържайки го в съществуване и развитие, прави всичко и се стреми към всичко, което е градивно, положително и добро . Той просто съществува.

Хелиево-метричните изследвания на земната кора и атмосфера доказват, че носителката на нашия живот Земята е същност, която е пределно енергонаситена и високоорганизирана система - съхраняваща идеални условия за биосистемите в средата на обитаване в течение на милиони години.

Информационният слой на планетата съдържа цялата информация за нея и за всеки човек върху нея. Бог е сътворил света за да може хората, създадени по Негово подобие да го населяват. Ние съществуваме като отделни клетки от едно безкрайно тяло, което не може да бъде имитирано от какъвто и да е обединителен модел.

Някъде в дълбините на безпределния Бог се е зародила творческата идея за създаване на физическия свят и тя е надарена със съзнание, живот и сила за развитие. В резултат на това Твореца се концентрира около първичната творческа идея за създаването на нашия физически свят.

Когато концентрацията стига определен предел, гигантският вихър-идея започва да се разпада на по-малки вихри, с дясно и ляво въртене. Възникват торсионните полета.Те се появяват във всички точки на Вселената и моментално я покриват цялата наведнъж. Така се е образувало информационното поле на Вселената.

Нещата получават своето съществуване и своята природа посредством взаимосвързаността и не представляват нищо изолирани от цялото.

Съществуването на съзнанието наред със съществуването на всички останали аспекти на природата е необходимо за самосъгласуваността на цялото. Първичния вакуум представлява неизкривено и неусукано пространство и не участва в силови взаимодействия. Първичните торсионни полета появили се от усукването на пространството са нелинейни и притежават сложна вътрешна структура, което им позволява да бъдат носители на огромна информация.

Те носят знания за бъдещето на Вселената. Те могат да влияят върху предмети и явления от материалния свят и да насочват хода на всички процеси. Първичните торсионни полета пренасят информация без да пренасят енергия и със скорост превишаваща скоростта на светлината, като се разпространяват и в бъдещето и в миналото.

Присъствието на първични торсионни полета в пространството прави структурата на физическия вакуум (не на първичния) неустойчив и предизвиква раждането на елементарни частици. Първичните торсионни полета пораждат физическия вакуум, а физическия вакуум е носител на всички останали полета - електромагнитни, гравитационни, вторични торсионни - породени от веществото.Неподреден "Абсолютен вакуум" - Физика на хаоса

Неподреденият "Абсолютният вакуум" е това което създава подреденото състояние. При неподреденият "Абсолютния вакуум" информацията е равна на нула, защото е абсолютно балансирана във всяко отношение. Има теория в която се казва, че само от определена граница надолу пространство-времето се хаотизира, т.е. разпада се на множество хаотично разположени подструктури придобивайки формата на пеновидна структура.

Беноа Манделброт е разработил геометрия, с която да описва всякакви неправилни форми посредством математически величини наречени фрактали /математически съотношения за изобразяване на комплексни неправилни форми/. Фракталите на Манделброт са пионери на физиката на хаоса. Прехода от състоянието на ред към хаоса се подчинява на феномена на периодичното удвояване с периодичен фактор - 4,669201.

Периодичното удвояване е в тясна връзка с редица природни явления - например врящата течност, която преминава в газообразно състояние, т.нар. "пърхане на сърцето" като преход към сърдечна атака, преходните процеси при включване и изключване на електрическите вериги към захранването, интегрираните компютърни системи от определен порядък и комплексност нататък все повече наподобават поведението на биологическите системи и показват все повече функционални смущения, каквито досега са били обичайни само за биосистемите.

Фракталната физика обяснява защо от хаоса възниква порядък (информация) - тя се нарича още спирална физика или физика на еволюцията.Теоремата на Годел за познанието

Тя гласи, че обясненията на безкрайното не могат да бъдат достигнати използувайки крайни средства. Другояче казано - нашето рационално мислене и здрав размисъл не са достатъчни за разбирането на истинската природа на действителността (реалността). И колкото по-дълбоко навлизаме в новите научни открития, толкова повече навлизаме в слоестата тъкан на илюзията.

Не можем да знаем всичко относно дадена ситуация, когато сме вътре във ситуацията.

Само вън от ситуацията можем да разберем нейните връзки с останалата действителност, а това не е възможно в рационалния свят. Ние не можем да разгледаме Вселената от всички ъгли и да добием цялостна представа за нея като единно цяло, тъй като тя е необятна. Така, че разглеждайки отделни нейни части и закони, правейки предположения, приближения, опростявания ние винаги добиваме изкривена и частична представа за Вселената.

Ако успеем да погледнем на Вселената извън нея, ще добием точна представа за нея. Истинска представа за даден обект можем да получим само влизайки във връзка със Самия Творец на Вселената и всичко в нея - Бог. Чистото знание получава само човекът със чисто сърце. Само високонравствените хора могат да използуват достиженията на науката за благото на човечеството.Биологическа материя

Опитно е установено, че гените на белтъците и гените на РНК съставляват едва 1-5% от цялата дължина на ДНК в хромозомите. Останалата огромна част на ДНК се оказва напълно излишна от гледна точка на веществено-химическия структурен подход. Тази "излишна" генетична част обаче има отношение към създаването на интегралното биополе, което в крайна сметка определя характера на структурата на организмите, както и функциите на отделните им органи.

ДНК представлява един своеобразен език осъществен чрез подреждане на материята, който е в резултат пък на торсионната матрица /първичните торсионни полета/. При точността на кодирането на последователността на аминокиселините в белтъците по странен начин е дадена възможност за промяна чрез особено увеличение на степените на свобода във връзките осъществявани с транспортните РНК. Белтъкът представлява някакво дълго изречение, записано с помощта на 20 букви (аминокиселини).

Хромозомите са конструирани не само от химични елементи, но също така и с помощта на вълнови, образни и дори естетически, които представляват паралелни холограми и във вид на хармонична цялост, подобно на музикална творба. Биологичните структури са способни сами да прочитат своята информация. Клетките разговарят помежду си, а генетичният апарат притежава безкрайно множество от езици.

Белтъците на живия организъм формират съответствуващ на тяхната молекулярна структура вълново-информационен портрет образуван от сумарното електромагнитно поле на клетките и тъканите на индивида. По такъв начин белтъчните структури на живите клетки генерират статическо електричество като основа за формирането на собствени информационни излъчвания в оптическия диапазон (ултравиолетов, инфрачервен и видим), както и за излъчването от макроскопичните нервни центрове и органи в радиодиапазона на свръхдългите вълни.

Тези излъчвания на клетките и тъканите на органите създават сумарни енергоинформационни обвивки около човешкото тяло. Тези обвивки в съответствие с честотния диапазон на излъчване се наричат ефирна, духовна и емоционална.

Биологичните процеси и явления са чувствителни към състоянието на спиновите степени на свобода на атомите и молекулите, влизащи в състава на биологичните клетки т.е. съществува биологическо действие от страна на торсионните полета, обусловено от спиновете на съставните частици на органичните вещества. Усилващ ефект върху това действие оказва особената организация на мозъка, която притежава приспособена към това въздействие структура - невронната мрежа.


С нейна помощ торсионните полета (ТП) индуцират определени образи в нашето съзнание. Собствените торсионни излъчвания на съзнанието могат да бъдат във взаимно еднозначно съответствие с характерните торсионни излъчвания на СПС (телепатична връзка между индивидуалното съзнание и СПС). В рамките на такъв "контакт" между нашия собствен мозък и ТП във физическия вакуум, в клетките на невронната мрежа на мозъчната ни материя могат да се сформират спинови структури, които да предизвикат в съзнанието на оператора, съответствуващи на информацията в СПС образи и усещания.

Процесът на мислене и вземане на решения се осъществява извън мозъка, в друго измерение - в сферата на съзнанието, а нашият мозък отработва само следствието от процеса на мислене - неговият резултат.

Мозъкът на човека е система за управление на физическото тяло и канал за свързване на физическото тяло със съзнанието на човека. Той обезпечава избора на нужната информация и нейната обработка до състояни,е което може да бъде възприето. Торсионният вакуум е първопричина за закономерностите, които определят появата на биологическата материя. Следователно органичните вещества не са резултат на биохимичната еволюция - чрез постепенно усложняване на химични съединения, а са резултат на космическа еволюция, подчинена на универсални закони.

Човек има специални нервни центрове, които са регулатори на всички психо-физически процеси ставащи в организма. Тези центрове работят в свой диапазон от честоти. Посредством тях става енерго-информационно взаимодействие на човека с обкръжаващата го среда и цялата Вселена. Съзнанието на човека е способност да променя самия себе си, нещо което е твърде различно от обичайната самоорганизираща се система. Иначе как бихме могли да обясним духовната еволюция на човека, неговата творческа дейност и стремежа му към познание.

Структурата-текст (информация) на ДНК в генома представлява своеобразен квази-език, който притежава потенциално неизчерпаем запас от "думи". Гените не са единствено наследствени, а те отразяват и нашата личност, която създаваме във всекидневния си живот. Цялата ни симпатикова дейност също се отразява от нашите гени. Гените не са само наследствени, защото синовете на едни и същи родители могат да бъдат противоположни по характер и поведение.


ДНК има базова структура от азот, захар и фосфати и когато тяхната последователност се промени, клетката отчита промяна в характера на човека.Когато водата в клетката пресъхне поради десностранна дейност фосфатът става летлив и човек става агресивен. Когато човек е твърде примирен, въглихедратите го правят летаргичен и покорен.

Азотът дава равновесие и когато вътрешната енергия на еволюцията излъчва азот към клетката, тя придобива нова форма, характерна за еволюиралото себе. Душата се грижи за нашето благосъстояние и невинност. Тя пази добродетелта и добротата в човешкия ум и ни спасява от разрушение. Всяка клетка има рецептор, който се грижи за вътрешната атмосфера на клетката посредством контрола на рецептора.

Когато душата бива предизвикана от грешните действия на човек, тя въздействува върху рецептора на клетката и той в крайна сметка разстройва вътрешната й среда на , което променя базата данни на клетката в ДНК. Така от гените можем да разберем характера на човек. След Богопознанието разкрито в християнската вяра(учение) и самопознанието, гените се променят и настъпва пълна трансформация.

Парасимпатиковата нервна система се образува от пръстените на лявата и дясна симпатикови нервни системи.
Пръстените съответствуват на гени, които биват засегнати от ежедневната дейност на нашите лява и дясна симпатикови нервни системи. Всичко, което сме постигнали в нашия еволюционен процес се проявява в нас чрез нашата централна нервна система.

Живото вещество (Душата) отначало се проектира като холографски полеви образ и на базата именно на този образ, изгражда конкретното си земно биохимично тяло. Такава холограма възниква още преди раждането на цялостния организъм. Вълновия образ се запълва с материя, подобно на това, както леярската форма се запълва с отливката. Духът внедрява, управлява, обединява психиката с тялото, създава тяхното структурно-функционално единство. Духът превръща психиката в телесно единство. Пак той - Духът разединява психиката и тялото в момента на умирането.

Десните торсионни полета действуват на човека положително, ако не превишават някакъв праг на чувствителност.


Външното торсионно поле поляризира вакуума в района на главата и предизвиква спинова поляризация на елементарните частици на мозъка т.е. спиновете на частиците се ориентират по външното торсионно поле. Тази външна информация се преобразува от мозъка в неврохимични и хормонални процеси. Сред химичните системи, които се регулират от хипоталамуса има голям брой невропептиди, включително добре известните днес ендорфини, които имат съвършено сходно с опиума успокояващо и обезболяващо действие.

Невропептидите са дуалистични: понякога се държат като хормони (химични вещества, които предизвикват изменения във функционирането на организма), а понякога като невропредаватели (химични вещества, предизвикващи изменения във функционирането на главния мозък).

Когато действат като невропредаватели в главния мозък, невропептидите обезпечават откриването на нови невронни пътечки. Става съществено увеличение на количеството информация, която се обработва за единица време. Едно голямо изхвърляне на невропептиди може да се възприема като озарение или така наречените още прозрение или просветление.


Когато невропептидите напускат главния мозък и започват да действуват като хормони, те взаимодей-ствуват с всички важни системи, включително и имунната. Повишената активност на невропептидите предизвиква повишена съпротивляемост на организма срещу болести, вътрешно усещане за "добро самочувствие" и изблик на надежда и радост в болния. С други думи, колкото се подобрява нашата способност за обработка на информацията, толкова се подобрява и съпротивляемостта срещу заболяване.

Невропептидите проникват във всички течности в организма (кръв, лимфа, цереброспинална течност и др.), а също и в междините между невроните. Огромно значение има емоционалната окраска на нашите думи. И ако речта ни е ласкава (създадените от речта торсионни полета са десни), то в мозъка ни се отделя повишено количество невропептиди, които по-нататък сами ще свършат своята работа.

По този начин човек разполага с възможност за въздействие върху собственото си излъчвано торсионно поле: чрез ритмичност на дишането, вътрешна настройка, контрол над мислите.

Душата контролира всички жизнени процеси в нашето същество - например движи сърцето чрез автономната нервна система, центровете от лявата ни страна захранват емоциите, а от дясната - физическата и умствена дейност.

Торсионната матрица на хората има свойството да се дели подобно на спираловидната ДНК в ядрото на клетката. Биологичните клетки имат качеството да се делят, като всяка нова част има същите свойства и структура както и началната клетка. Освен това разделените части на торсионната матрица, които са идентични на първоначалната, имат свойството "да се обличат" веднага във "физическа обвивка" идентична на оригинала и имайки същите негови качества.


Приложение

През последните 25 години в Русия успяват да разработят комплекс от технологии, основаващи се на нови физически принципи - торсионни технологии.

Тези технологии обхващат всички отрасли на народното стопанство и социалната сфера. Това са торсионната енергетика, торсионният транспорт, торсионните комуникации и свръзки, торсионно производство на конструктивни материали, торсионна геология и геофизика, химическо производство, екология, неутрализация на отпадъците от атомното производство и очистване на териториите от радиоактивно замърсяване, селското стопанство и медицината.

Теоретичните изследвания се провеждат по програма, одобрена от Нобеловия лауреат акад. А. М. Прохоров. Голям принос в изследванията на торсионните полета имат акад. Е. С.Фрадкин. М.Гитман, В. Г. Багров, Д. Д. Иваненко, И.Бухбиндер. В металургията например завършва проверката на торсионните технологии в заводските индукционни пещи. Учените усвояват методите за предаване на целенасочена информация - те заповядват на материала какъв да стане.

Възможността за ефективно взаимодействие между въртящи се обекти (т. е. притежаващи спин) с физическия вакуум, дава възможност за създаване на торсионни източници на енергия. Според Джон Уилър-планковската плътност на енергията на ФВ е 10 на степен 95 грама на см кубически, докато плътността на енергията на ядреното вещество е равна на 10 на степен 14 грама на см кубически, но други учени дават по-висока оценка за енергията на вакуумните флуктуации. Чрез торсионните смущения може да се освободи енергията на вакуумните флуктуации.

Проведени са успешни опити по предаване на информация с помощта на генератор на торсионно поле и приемник в Москва през 1986г. - мигновена връзка на всякакво разстояние независимо от релефа.

През 1997г. Антон Зайлинер в университета на Австрийския град Инсбрук за първи път извършва телепортация на фотон.

Представете си вашата снимка в паспорта. Обработвайки я по особен начин с торсионно поле, може да се види картина, излизаща извън рамките на снимката. Например, обувките, с които сте били, когато сте се снимали и които са останали извън кадъра. Такива опити се провеждат сега със снимки на звездното небе и повърхността на Земята.

От всяка снимка на нейната повърхност, налагайки различни торсионни матрици, може да се види всичко, което се намира в дълбочина под земната кора. Това дава възможност да се откриват залежи на полезни изкопаеми, без да се излиза от кабинета.
Направени са обработки на снимки с торсионно поле за откриване на полезни изкопаеми, например като нефт, успешно.

Създадени са от академик Шипов торсионни двигатели използващи съвършено нов принцип на движение.

Експерименталните резултати, получени в последното десетилетие от Мур, Кинг, Нипер и други показват, че загубите при освобождаване на енергията на вакуумните флуктуации са нищожно малки, в сравнение с получаваното полезно действие. В Русия е създадена експериментална топлинна установка от подобен тип. Резултатите от изпитанията надминават всички очаквания.

Направени са уреди за извличане на енергия от вакуума - например топлинни установки с КПД над 100%,за очистване от радиоактивни замърсявания, пречистване на питейни води и др.


Принципите за създаване на торсионни генератори са два:

Първият от тях се основава на една особеност на „атомите" на торсионните полета - фитоните, според която торсионното поле се нуждае от моделирането му върху много слаби електромагнитни вълни за да имаме ефективно разпространение в пространството на информацията, която тези полета пренасят. Напр. на този принцип са построени известните генератори на торсионни полета "Церпан" - на украинския учен Беридзе - Стаховский, както и "Форпост" на А. Павленко. Устройството „Церпан" напр. представлява две метални спирали, разположени една срещу друга, по които тече много слаб ток.

Вторият принцип за такива устройства се основава на торсионния ефект предизвикан от много бързо въртящи се материални тела. Използува се обстоятелството, че около въртящи се материални среди с голям ъглов момент, пропорционален на масата на телата и тяхната ъглова скорост, се поражда торсионно поле. Напр. Въртенето на Земята е източник на т. нар. „хартманови полета", открити още през 30-те години на XX век, които са торсионни.

Тези полета имат специфична структура, напомняща човешката мозъчна невронна мрежа. Земното торсионно поле е един огромен естествен генератор на въпросните торсионни полета. Те могат да се използуват с помощта на специални устройства, които отклоняват, отразяват и насочват земните торсионни вълни към определени обекти, включително и хора, страдащи от определени заболявания.

От споменатите по-горе устройства „Церпан" и „Форпост" напр. се излъчват калибрирани от операторите торсионни лъчи, настроени специално за конкретния болен човек. Тези лъчи сами отстраняват причината за някои тежки заболявания като например рака, без да се употребяват някакви лекарства.

Интересното е да отбележим, че с течение на времето промените в човека, който оперира с „Церпан" или с „Форпост" налагат необходимостта от промени и в характера на взаимодействието между прибора и обслужващия го оператор. Човекът-оператор се променя, трябва да се промени съответно и прибора, който е бил настроен първоначално за него.

През 1982 г. обаче, при неизяснени обстоятелства умира внезапно Анатолий Александрович Беридзе - Стаховский, създателят на „Церпан". Мнозина свързват тази смърт с тайнствените въздействия идващи от уреда му за лечение, който е бил прилаган дори в правителствената Кремълска болница. Не бе ли това предупреждение към хората от страна на Самия Бог, че оперирането с такива сили е опасно!

Делото на Беридзе се подема от учени, като А. Павленко и А. П. Сорочинский от Украйна, Акимов и Шипов от Москва. А. П. Сорочинский е разработил торсионен генератор, който вече успешно се прилага в топлотехниката. В сътрудничество с българска фирма -“ДЕМЕТРА”, чийто ръководител е Христо Стоянов, е построено торсионно устройство за отопление на сгради, чието КПД надвишава 100%.

Принципът на действие на тези отоплителни устройства е следният: - Генераторът на А. П. Сорочинский за торсионни полета предизвиква „усукване" (торсия) на структурата на циркулиращата в устройството вода. Това „усукване" се наслагва върху „фононите"(т. е. върху квантите на колебанията на структурата), което усилва енергията на водната химична структура и така към нея се добавя допълнителна енергия, която не се отчита в обичайните формули за КПД, изведени в старата физика на базата на баланса на познатите там енергии - електромагнитната и гравитационната.

Следователно, стойноста на КПД в тези устройства се дължи на намесата на новата форма на материята - енергоинформационната.Това е в нарушение на обичайните закони за запазване във физиката. Същият торсионен генератор се използува успешно за пречистване на отпадъчни и битови води. С него напр. се достига 100% биологично очистване на питейните води чрез пропускане през тях на отрицателно поляризирани торсионни полета, които убиват всички микроорганизми.

В сътрудничеството между български и украински фирми и с подкрепата на българската група за теоретични изследвания в областта на торсинните полета, напр. успешно се разработват нови технологии, свързани с проблема за биобезопасността на широк кръг от електронни средства и уреди - телевизори, компютри, микровълнови печки и др.


В човешкия мозък има два основни вида торсионни излъчвания, известни в науката като алфа и бета вълни.
Ако тези лъчения се възпроизвеждат от
друг външен източник, попадайки в човешкия мозък те се проявяват като образи, мисли и усещания, съответстващи на характеристиките, които тези лъчения притежават в естествените за мозъка условия.

Десните статически торсионни полета оказват благоприятно въздействие на биологическите обекти като например увеличават добива, ускоряват растежа и подобряват качествата на всякакви растения. Опити са правени например с торсионен генератор излъчващ на 5 м от растенията в диапазон от 1 до 512 килохерца. Резултатите са показали, че се изменя проводимостта на тъканите на растенията, по различен начин в корените и стеблата и това води до голямо плодородие.

Създаден е многофункционален генератор на Акимов, който се използува за създаване на материали с нови физически свойства, а също и генератор на Смирнов предназначен за изследване на въздействието на торсионните излъчвания на биологическите системи.


Не е тайна, че на базата на торсионните полета са създадени и специалните торсионни гнератори за манипулиране на съзнанието и подсъзнанието при човека (а и не само). Подобни са използвани за определени и целенасочени пси-въздействия чрез моделиране на определен вид поведение. Те са били използвани при митинги и протестни демонтрация за усмиряването на буйстващата тълпа. А и не само...

teosfera.narod.ru


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2023 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .