Банер
11825554_1721680898043400_2978470291811099494_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Процесите на квантовият преход през 2012 год.
Написано от Маг Селена   
Петък, 19 Февруари 2010 19:43

Процесите на квантовият преход през 2012 год.


В безкрайното Космично Мироздание от различни светове и измерения нашата Вселената се явява една малка константа в междузвездното пространство, в което протичат определени цикли и етапи на развитие. 2012 год. е събитие, което ще отбележи завършването на един стар цикъл и ще отбележи новото начало на една Нова Епоха. Протичането на този Квантов Скок се разделя по принцип на два етапа: цикъл на прецесионното изравняване и галактическата промяна.


Цикълът на прецесионното изравняване

Какво представлява прецесията? Това е бавното движение на въртенето оста на Земята по кръговия конус с оста перпендикулярна на еклептичната равнинна повърхност. Прецесията се равнява на един пълен кръг на земната ос по еклептичната траектория, който е съставен от 25 920 земни години. В края на дадения цикъл има уеднаквяване на електромагнитните полета на Земята по посоката на определени квазери находящи се в нашата Галактика, в резултат на което ще се получи синхронизиране честотата на земното електромагнитно поле с честотата на скаларните електромагнитни импулси излъчвани от въпросните квазери. Целият този процес ще окаже определено влияние върху нашата планета Земята.


Галактическата промяна (половината от Галактическия цикъл)


Той е съставен приблизително от 108 милиона години. Галактическият цикъл представлява един оборот на Слънчевата система около Централното Слънце на съответната Галактика, който период приблизително се равнява на около 216 милиона земни години. Всеки полуоборот на Слънчевата Система преминава през специална стационарна (неподвижна) зона на скаларна електромагнитна енергия, получила от различни източници названието "фотонен пояс" или електромагнитна нулева зона.

Оттук следва да се отбележи, че животът във Вселената ни е изграден съгласно определени етапи. Най-големият цикъл на съответните етапи е активирането на Творческата Единица, т.е. Божествената единица - Твореца или така наречения от нас още Бог. Активацията на Божествената Творческа Единица е разделена на три фази:

- Абсолют;
- Универсум;
- Първотворец.

Преходът към всяка една следваща фаза настъпва по време на активирането на Първичната Творческа Енергия в Творческа Единица. Активиране на Творческа Енергия напредва и се развива от нарастващата в центъра към външните граници на енергийната мрежова клетка Божествената Същност. Нека да отбележа, че дадената схема е просто условна, тъй като геометрията в пространствата на Космоса не е линейна, а много по-сложна - многовекторна или многолинейна.

Етапите на активациите в Творческата Единица се наричат Вълни на Сътворението.


Съществуват три основни вълни на сътворението:

- Вълната на Сътворението за активация на Абсолюта;
- Вълната на Сътворението за активация на Универсума;
- Вълната на Сътворението за активацията на Първотвореца.

В допълнение към трите основни линии съотнесени към Вълните на Сътворението може да се каже още, че съществуват допълнителни междинни Вълни на Сътворението изразени в максимална мощност, която се отделя от Творческата Единица в съответен сегмент на Великото Време. Тази максимална мощност съотвества на даден обем от енергията необходима и присъща за развитието на конкретния стадий в Творческата Единица (Абсолют, Универсум и Първотворец).

Нека дам пример:

Хвърляме в един басейн малко камъче, като камъчето играе ролята на първоначално активираната Творческа Единица. По водата започва да се движи воден кръг - това са Вълните на самото Сътворението, които активират стадия на Абсолюта. Най-мощното колебание на водната вълна, която има кръгово централно движение и е в близко съпрекосновение с центъра на излъчването е Вълната на Сътворението на Абсолюта.

После, след като вече е изминало доста време(от еони, хилядолетия, векове и години!) хвърляме във водния басейн второ, по-голямо камъче, на същото това място, където хвърлихме първото малко камъче. Точно тогава настъпва вторичното активиране на Творческата Единица. Сега по водата се образуват повече вълни като от централната идваща вълна се отделят други вълни във всички посоки към самата периферия. Тази именно фаза съответства на Вълните на Сътворението съотнесени към Универсума.

За трети пореден път хвърляме вече огромен камък, там където сме хвърлили първият път малкото камъче. Така активизираме за трети път Творческата Единица. Този път ще видим, че по повърхността на водата са се образували много по-мощни концентрични вълни от втория път. Това вече са Вълните на Сътворението съотнесени към Първотвореца.

Още веднъж фокусирам вниманието на читателите, че тази схема на Сътворението е твърд-твърде опростена и абсолютно условна като понятие. Тя само подпомага да се пресъздаде една схематична илюстрация на процеса за активирането на съграждащата Творческа Единица. Иначе погледнато практически всички процеси на Сътворението до един са много по-сложни и концепциите и възприятията на нашия тризмерен свят е невъзможно да бъдат описани.

Преди 2000 години в Хронологията на Земята започва да се развива третия етап на Творческите Енергии съотнесени към съграждащата Творческата
Единица, която е съотнесен израз към проявлението на Единия Създател. Основната задача на Създателят е да положи основите на базата за сътворението на Новата Творческа Единица. За осъществяването на този процес се изисква първоначален висок енергиен потенциал, който е възможно да се постигне чрез:

1. Пътят за активирането на изначалния сътворяващ енергиен обмен на Творческата Единица;
2. Пътят за нарастването на творческия енергиен капацитет на Душите в хода на процесите за Възнесение. Възнесението е процес за трансформирането във Вселената на обекти в по-високите нива на съзнание принадлежащи към енергийната плътност.

Трябва да отбележа, че цикличните процеси са тясно свързани с прехода на всички системи до една във Вселената към нови условия на съществуване.
От тази гледна точка 2012 год. следва да се разглеждана като крайъгълен камък, който отбелязва завършването на процеса за земното развитие в старите условия, съотнесени към етапа за новито експериментално планетарно развитие в третата плътност на измеренията.

От тук нататък започва нов етап от развитието на Земята при задаване на съвсем нови параметри в други условия на съществуване в нейната експерименталната система. Това означава, че планетата ни окончателно през 2012 преминава в 4-та, а след това и в 5-та енергийна съзнателна плътност.

Трябва да кажа веднага, че въпросния квантов преход ще протече бавно, постепенно и ще отнеме около 500 до 1000 години. Според земните стандарти и разбирания за времето като мерителна единица това е прекалено дълъг период от време, но от гледната точка на невидимите фини измерения с висока съзнателна плътност този период от време ще бъде сравнително малък и кратък, възпламеняващ се като една малка искрица.

Човешките Души обхващащи единната енергосистема на планетата Земя, които учавстват във всичките процеси на нейния енергообмен с обкръжаващите я пространства в Космоса, както и промяната в земния енергопотенциал, ще окажат съществено влияние върху техният енергиен капацитет и поток, съпътстващи духовното им развитие.

Нека да уточня, че първоначалната енергийна вълна на Творческата Единица ще бъде възприета и асимилирана първо от планетата Земя и едва после съответните енергийни полета ще бъдат транслирани в човешката енергосистема. Земята е по-високо организирана като духовно същество от пребиваващите и развиващи се на нея човешки Души. Именно поради този факт, както и в съответствие със Закона за свободната воля и право на избор, като високо организирано същество Тя е заявила съгласието си за участие в процеса на Възнесението, т.е. преминаването към новите условия на развитие.

Според информационните източници, които съществуват на Земята (контактьорски послания и много древни източници от рода на Ведите, Библията и др.) тези процеси са описани като Страшния съд, Съдбовния ден, Армагедон, Апокалипсис или Края на Света, както и като Квантовия Преход и преход към следващо енергийно измерение (ниво) в съвременните източници.

Трябва веднага да кажа, че процесите на Възнесението, които ще се провеждат переодично във Вселената, имат за цел да коригират процесите на Твореца, т.е. на самата Творческа Единица. Поради този факт те трябва да се разглеждат като идеалната дадена възможност за преобразуването на Душите в по-високите духовни нива на еволюционното им развитие, т.е. в света на по-високата съзнателна плътност.

По примера за Земята ще обясня още веднъж, че ще бъде осъществен преход на Душите от третото измерение на съзнателната плътност в по-високата 4-та, а след това и в 5-та съзнателна плътност.
Преходът на Душите в по-висок План на Битието се провежда с цел да се рационализират и коригират процесите за развитието на същите, както и да се намали степента на Хаоса в Експерименталните Светове. Така ще бъде осигурен процеса за развитието на Душите в постъпателното им духовно израстване и движение напред по спиралата на Живота.

Ще поясня с пример: Душите са излезли от Творческата Вълна и са тръгнали да опознават световете в тяхното действие и изражение. Това може да се оприличи на група с деца излезли в слънчевото лятно утро на тревата в гората. Децата (разбирайте съответно Душите) скитайки свободно по тревистата полянка опознават обкръжаващата ги действителност. Но ето, че наближава времето за обяда, а къщата им се намира на друга по-голяма полянка, до която води една пътечка през гората.

Децата могат да се приберат в къщи минавайки направо през гората, но рискуват да се изгубят. И за да предотвратят това лошо събитие е препоръчително да вървят хванати ръка за ръка по тази пътечка, която ще ги заведе точно до техния дом съвсем безпрепятствено. В пътуването им към дома по тяхната пътечка в даден момент настъпва съответно рационализиране и корекция в движението им.

А ако на пътечката има указатели под формата на стрелки или други видове маркировки на опознавателни знаци, тогава пътя към дома им ще се превърне в радостно и вълнуващо пътешествие с минимална загуба на енергия. Именно този въпросен дом е мястото, където децата (разбирайте съответно Душите) са чакани с голямо нетърпение.

Квантовият скок през 2012 год. е своего рода пореден етап от завръщането на човешките Души при своя Творец. Защо следващ етап?! Възръщането ни към Източника, към нашите корени, е дълъг Път, който започва от онази точката във Времето, когато Душите (малките светли частици излъчени от Първотвореца) са тръгнали да опознават сътворените за тях светове и измерения.

В последствие какъв опит са натрупали тези Души?! Какво са научили?!

Тези Души знаят сами кога трябва да направят своя избор: те знаят дали трябва да вземат участие в процесите на Възнесението за да преминат в Земните Светове на 4-та съзнателна плътност, а после и в 5-та или следва да вземат още няколко урока от Живота като останат в триизмерния свят на планетата Земя.

Нека разгледаме накратко и още един от аспектите на Квантовия Преход.

Спомнете си, че Йерархичната структура на Вселената е ескспериментална. Квантовият преход през 2012 год. е контролен тест съотнесен към нея с цел определянето на нейната ефективност от гледната точка на енергийните ресурси във Вселената.

Обобщавайки казаното до тук мога да отбележа, че Квантовия Преход през 2012 год. включва следните аспекти:

1. Активация на Творческата Енергия на самата Творческа Единица, съответстваща на етапа на проявлението на Първотвореца;
2. Образуване на Творческия компонент на новосформирана Творческа Единица, развитието на която ще настъпи в следващата създадена Новата Вселена от нашето Мироздание.
3. Възнесение на планетите - прехода на планетата Земя в нова орбита в други условия на съществуване.
4. Възнесение на Душите - възможност на Душите да оценят равнището на своето развитие (правейки някои свои изводи) и в съответствие на своето духовно развитие да направят избора си на Път, по който ще следват по-нататък развитието си.
5. Тестване на Йерархичната система в нейната Вселена от позицията на енергийните й ресурси.


"Иерархията на Безкрайната Душа"
Превод: Н.Т.Нанева-Селена

(с авторско право)


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .