Банер
unnamed.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

За всяка есенна болка си има билка
Написано от Маг Селена   
Понеделник, 12 Октомври 2009 17:12

Есен­та е в раз­га­ра си - ту сту­де­но, ту мал­ко по-топ­ло, вя­тър и дъжд.

А то­ва пред­по­ла­га хре­ма, след то­ва ле­ко па­ре­не в гър­ло­то и не на пос­лед­но мяс­то упо­ри­та каш­ли­ца. Не тряб­ва да до­пус­ка­ме всич­ки те­зи прос­туд­ни про­я­ви да ни до­ка­рат се­ри­оз­ни хро­нич­ни за­бо­ля­ва­ния.

Ди­ха­тел­на­та сис­те­ма на чо­ве­ка е сло­жен апа­рат. Жиз­не­ноне­об­хо­ди­ми­ят ни въз­дух тряб­ва да пре­ми­не кри­во­ли­чещ път до бе­ли­те дро­бо­ве през но­сог­лът­ка­та, тра­хе­я­та и брон­хи­те. Ако в гър­ло ви са се “за­се­ли­ли” бак­те­рии, то с вре­ме­то там им ста­ва тяс­но и те с всич­ки си­ли се ста­ра­ят да про­ник­нат по-дъл­бо­ко в ор­га­низ­ма, да оку­пи­рат но­ви те­ри­то­рии и твър­до да се ус­та­но­вят там. А след­ва­щи­ят “обект” след но­сог­лът­ка­та е тра­хе­я­та.

При­чи­на­та за тра­хе­ит
Всичко гениално е толкова просто!а е ин­фек­ция, пре­ди всич­ко ви­рус­на и бак­те­ри­ал­на и мно­го по-ряд­ко гъ­бич­на. Ха­рак­те­рен приз­нак на тра­хе­и­та са прис­тъ­пи на су­ха упо­ри­та каш­ли­ца, ко­я­то мо­же да се съп­ро­вож­да с па­ре­не или бол­ки в гър­ди­те при каш­ля­не.

С ед­на ду­ма - не ос­та­вяй­те бо­лест­та да нав­ли­за по-на­дъл­бо­ко, а я ле­ку­вай­те нав­ре­ме.
При ле­че­ние на тра­хе­и­та фи­то­те­ра­пев­ти­те ви­на­ги об­ръ­щат вни­ма­ние на то­ва да се от­с­т­ра­ни ин­ток­си­ка­ци­я­та. За­то­ва е по­лез­но и до­ри за­дъл­жи­тел­но по вре­ме на за­бо­ля­ва­не­то да пи­е­те обил­но теч­нос­ти. Же­ла­тел­но е то­ва да са най-ве­че ди­у­ре­тич­ни бил­ки - ме­чо гроз­де и па­ча тре­ва.

Ос­вен то­ва тряб­ва да при­е­ма­те и рас­ти­тел­ни ле­кар­с­т­ве­ни сред­с­т­ва, те за­сил­ват от­де­ля­не­то на пот. Та­ки­ва са ли­па­та, чер­ни­ят бъз и ма­ли­на­та. Про­ти­во­въз­па­ли­тел­ни­те бил­ки се из­би­рат с ог­лед ха­рак­те­ра на каш­ли­ца­та. При влаж­на каш­ли­ца се при­е­мат бил­ки с ус­по­ко­я­ва­щи свой­с­т­ва. За та­зи цел най-под­хо­дя­щи са си­ва­та ела, дъ­бо­ва­та ко­ра и кон­с­ки­ят бо­си­лек.

При су­ха каш­ли­ца оба­че се на­ла­га да при­е­ма­те дру­ги бил­ко­ви сред­с­т­ва - ле­чеб­на ружа­, ле­чеб­на пи­щял­ка и дру­ги.

Как да лекуваме трахеита

Най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те ме­то­ди за ле­че­ние на тра­хе­и­та са па­рните ин­ха­ла­ции и си­на­пе­ни­те ла­пи в об­ласт­та на гър­ди­те и тра­хе­я­та. В на­ча­ло­то на бо­лест­та най-ефикасни са ин­ха­ла­ци­и­те с мас­ло или от­ва­ра от мен­та, ма­щер­ка, ев­ка­липт, ла­ван­ду­ла, ана­сон. Мно­го по­лез­на е от­ва­ра­та от ма­ли­но­ви лис­та, за­що­то оказ­ва ан­ти­бак­те­ри­ал­но дей­с­т­вие. Не по-мал­ко ефикасна е и бил­ка­та ло­пен, за­що­то оказ­ва ед­нов­ре­мен­но от­х­рач­ва­що, про­ти­во­въз­па­ли­тел­но и спаз­мо­ли­тич­но дей­с­т­вие.

Ето и ре­цеп­та с то­ва лечебно рас­те­ние:
За­лей­те с ча­ша го­ре­ща во­да 2 ча­е­ни лъ­жич­ки смле­ни лис­та от бил­ка­та, ос­та­ве­те смес­та да прес­тои един час и пре­це­де­те. От­ва­ра­та се из­пи­ва на 3-4 при­е­ма - днев­на­та до­за е 250 мл. Ан­ти­бак­тери­ал­ни свой­с­т­ва при­те­жа­ват и ли­шеи­те, за­що­то в тех­ния със­тав вли­за го­ля­мо ко­ли­чес­т­во рас­ти­те­лен ан­ти­би­о­тик, ос­вен то­ва оказ­ват и от­х­рач­ва­що дей­с­т­вие.


Мащерката помага при възпалени дихателни пътища

Ма­щер­ка­та е уди­ви­тел­но тво­ре­ние на при­ро­да­та. Тя оказ­ва про­ти­во­мик­роб­но, ус­по­ко­я­ва­що и ле­ко съ­нот­вор­но дей­с­т­вие. При­е­ма се при мно­го за­бо­ля­ва­ния. Но ние ще се спрем на то­ва как ма­щер­ка­та мо­же да по­мог­не да се спра­ви­те с прос­ту­да­та и пос­лед­с­т­ви­я­та от нея.

И та­ка. За ле­че­ние на тра­хе­и­та най-чес­то се из­пол­з­ва нас­той­ка от ма­щер­ка, как­то и смес с дру­ги бил­ки.

За вът­ре­шен при­ем за­лей­те ед­на су­пе­на лъ­жи­ца су­ха ма­щер­ка с ед­на ча­ша го­ре­ща во­да и ос­та­ве­те за един час в зат­во­рен съд. За та­зи цел мо­же­те да из­пол­з­ва­те тер­мос или стък­лен бур­кан. При­е­май­те по 1-2 су­пе­ни лъ­жи­ци от пред­ва­ри­тел­но пре­це­де­на­та нас­той­ка. Пие се по 3 пъ­ти на ден.

Мо­же­те да из­пол­з­ва­те по­лу­че­на­та нас­той­ка за при­гот­вя­не и на дру­го ле­кар­с­т­во: сме­се­те по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца нас­той­ка от ма­щер­ка, пре­сен сок от алое и мед. Раз­ме­се­те доб­ре и из­пий­те ле­кар­с­т­во­то на ня­кол­ко при­е­ма през де­ня. Те­зи две нас­той­ки оказ­ват оме­ко­тя­ва­що дей­с­т­вие, ко­е­то е мно­го важ­но при тра­хе­и­та.

Копитникът отстранява простудата и бронхита

Има ед­на бил­ка, ко­я­то се на­ри­ча ко­пит­ник. Тя е по­лу­чи­ла на­и­ме­но­ва­ни­е­то си за­ра­ди фор­ма­та на лис­та­та си - те при­ли­чат на ко­пит­це. То­ва рас­те­ние има свой­с­т­во­то да ов­ла­дее не са­мо прос­ту­да­та, но и въз­па­ле­ни­е­то на бе­ли­те дро­бо­ве, брон­хи­та и тра­хе­и­та. Из­пол­з­ва и за та­ки­ва бо­лес­ти ка­то во­дян­ка и ал­ко­хо­ли­зъм.

Ко­пит­ни­кът об­лек­ча­ва из­хвърлянето на сек­ре­ти­те и ос­во­бож­да­ва ди­ха­тел­ни­те пъ­ти­ща. Ос­вен то­ва е си­гур­но про­ти­во­въз­па­ли­тел­но сред­с­т­во. Ця­ло­то рас­те­ние - и лис­та­та, и ко­ре­ни­те, съ­дър­жа ре­ди­ца по­лез­ни ве­щес­т­ва - ор­га­нич­ни ки­се­ли­ни, спе­ци­фич­ни со­ли, смо­лис­ти и дъ­бил­ни ве­щес­т­ва, а съ­що и ете­рич­но мас­ло, в чий­то със­тав при­със­т­ва от­ров­но­то ве­щес­т­во аза­рон. За­то­ва тряб­ва мно­го вни­ма­тел­но да из­пол­з­ва­те и точ­но да до­зи­ра­те нас­той­ка­та от ко­пит­ник. Ос­вен то­ва тя не се да­ва на де­ца.

Ето ре­цеп­та­та:
За при­гот­вя­нето ви тряб­ват ед­на ча­е­на лъ­жич­ка су­хи смле­ни ко­ре­ни от ко­пит­ник и 250 мл го­ре­ща во­да. Смес­та прес­то­я­ва 30 ми­ну­ти. При­е­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не ка­то от­х­рач­ва­що сред­с­т­во. То­ва ле­кар­с­т­во ще по­мог­не да из­хвърлите храч­ки­те и да ус­по­ко­и­те мъ­чи­тел­на­та каш­ли­ца.

Къпината има противовъзпалително действие

Ле­чеб­ни­те свой­с­т­ва на къ­пи­на­та са из­вес­т­ни от дъл­бо­ка древ­ност. Още ан­тич­ни­те ле­ка­ри са из­пол­з­ва­ли къ­пи­на­та за ле­че­ние. По съ­дър­жа­ние на ви­та­ми­ни тя зна­чи­тел­но пре­въз­хож­да мно­го дру­ги гор­с­ки пло­до­ве. Ос­вен то­ва съ­дър­жа зна­чи­тел­но ко­ли­чес­т­во фе­нол­ни съ­е­ди­не­ния.

Къ­пи­на­та ук­реп­ва ка­пи­ля­ри­те, тя оказ­ва про­ти­вос­к­ле­ро­тич­но и про­ти­во­въз­па­ли­тел­но дей­с­т­вие. Пред­ла­га­ме ви ре­цеп­та с те­зи прек­рас­ни гор­с­ки пло­до­ве, ко­и­то ще по­мог­нат и об­лек­чат ди­ха­тел­на­та ви сис­те­ма.

При­гот­ве­те си от­ва­ра от лис­та­та и цвет­че­та­та на къ­пи­на­та по след­ния на­чин: 10 г от су­ро­ви­на­та се за­пар­ват с 200 мл во­да, смес­та прес­то­я­ва 2 ча­са, след ко­е­то се пре­цеж­да и от нея се при­е­ма по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца, 4 пъ­ти на ден. А со­кът от пло­до­ве­те или от пресни лис­та се при­е­ма 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не, по по­ло­вин ча­ша, ка­то се до­ба­вя ед­на су­пе­на лъ­жи­ца мед.

Мла­ди­те лис­та от къ­пи­на обик­но­ве­но се съ­би­рат по вре­ме на цъф­те­не­то на рас­те­ни­е­то, а пло­до­ве­те - ко­га­то уз­ре­ят.

Инхалация с мента и лайка прочиства бронхите


На­лей­те в ед­на тен­д­жер­ка 200 мл во­да и до­ба­ве­те по по­ло­вин су­пе­на лъ­жи­ца мен­та и лай­ка. След то­ва сло­же­те на кот­ло­на. Вед­на­га щом во­да­та кип­не, до­ба­ве­те по­ло­вин ча­е­на лъ­жич­ка пи­тей­на со­да и пок­рий­те тен­д­жер­ка­та с плът­на хар­тия, ка­то из­ре­же­те в сре­да­та ма­лък от­вор.


След то­ва си нап­ра­ве­те фу­ний­ка, ка­то пос­та­ви­те ши­ро­кия край на от­во­ра, а през тес­ния вдиш­вай­те ле­чеб­ни­те па­ри в про­дъл­же­ние на 10-15 ми­ну­ти. Пов­то­ре­те про­це­ду­ра­та 4-5 пъ­ти през де­ня. Мо­же­те да из­пол­з­ва­те и чай­ник.

Мно­го по­лез­ни за из­хвърляне на храч­ки­те са и ки­не­зи­те­ра­пи­я­та, фи­зи­о­те­ра­пи­я­та, как­то и ди­ха­тел­на­та гим­нас­ти­ка.

Въз­душ­ни­ят ма­саж на гръд­ния кош съ­що по­доб­ря­ва про­чис­т­ва­не­то на брон­хи­те. Лег­не­те по ко­рем на твър­да по­вър­х­ност и се от­пус­не­те. Ма­са­жис­тът тряб­ва да на­ма­же гър­ба ви с ня­ка­къв крем, а дла­ни­те му да бъ­дат топ­ли. От­на­ча­ло из­вър­ш­ва плъз­га­щи дви­же­ния от стра­ни­те към гръб­нач­ния стълб. След то­ва тряб­ва да свие дла­ни­те си в “лод­чи­ци” и да за­поч­не да на­на­ся дос­та сил­ни уда­ри по гръд­ния кош, съп­ро­во­де­ни с виб­ра­ции. Раз­би­ра се, уда­ри­те не тряб­ва да са чак тол­ко­ва сил­ни, че да по­си­нее гър­бът ви.

Всичко гениално е толкова просто!

Нас­той­ка от чер­вен ри­ган (бал­кан­с­ки чай):
За­лей­те 10 г от бил­ка­та с 200 мл топ­ла во­да и ос­та­ве­те за 15 ми­ну­ти. При­е­ма се по чет­върт ча­ша е пъ­ти на ден.

Чай от цве­то­ве на коп­ри­ва:

20 г цвет­че­та се за­ли­ват с 4 ча­ши го­ре­ща во­да. Пие се през де­ня на ня­кол­ко при­е­ма.

Смес от под­бел с мед:
5 г лис­та от рас­те­ни­е­то се за­ли­ват с ча­ша го­ре­ща во­да, смес­та се сла­га за 15 ми­ну­ти на вод­на ба­ня, след ко­е­то се пре­цеж­да и се из­цеж­да су­ро­ви­на­та. До­ли­ва се още го­ре­ща во­да, до­ка­то смес­та стиг­не 200 мл, и в нея се раз­т­ва­ря ед­на су­пе­на лъ­жи­ца мед. При­е­ма се по ед­на тре­та ча­ша 2-3 пъ­ти на ден.

Как да се предпазим от есенните настинки

На първо място вземете мерки да засилите имунната система.

Есента се възприема като сезона, съпроводен от постоянни простудни заболявания. Често срещани са и острите респираторни заболявания. Причинителите на тези “есенни болести” са бактериите и вирусите. Много от тях обитават носоглътката и устната кухина и тяхното размножаване е свързано с отслабването на имунната система през есента.

Затова задължително се нуждаем от есенна профилактика. Не трябва да се пренебрегват ваксините, а също и лекарствените средства, които “укрепват” организма след различни инфекции.

Лукът и чесънът могат да бъдат наречени “домашните лекари” с уникални бактирицидни свойства. Тези продукти не притежават никакви странични ефекти. Една, две скалидки дневно могат да заменят лекарствения препарат при първите усещания за настинка.

Витаминният дефицит е свойствен на повечето хора през есента, затова утрото е добре да започва с чаша портокалов сок, сок от моркови или лимони. Специалистите препоръчват също парче зеле, ряпа или цвекло. Доказано е, че употребата на сокове от зеленчуците е по-полезна, отколкото тяхното консумиране в натурален вид, защото в състава на зеленчуковите сокове не попадат вредните хербициди - те остават в целулозата.

Не забравяйте и за плодовете. Дневната норма се състои от 2 ябълки и 2 портокала (портокалите могат да се заменят с 2 лимона или грейпфрут).


Към профилактичните мерки се отнася и задължителното измиване на устата вечер – ако не с четка и паста за зъби, поне изплакване с концентриран разтвор на готварска сол. Тази процедура “закалява” лигавицата.

Неизчерпаем източник на витамини е и чаят, в който са добавени билки или горски плодове: мента, боровинки, липов или ябълков цвят. Горският чай смекчава възпалителните процеси и повишава
еластичността на стените на кръвоносните съдове. Чаят с добавен подбел, липов цвят и сушени малини е отлично средство против бронхити.

Според последните медицински изследвания боровинките притежават най-високи показатели за повишаване на имунитета. Закаляването на организма позволява да се избегнат настинките и да се намали чувствителността на организма към тях.

Всекидневните физически упражнения или поне час разходка също закаляват организма. Разбира се, охлаждането на дихателните пътища е сериозен фактор за настинка. Затова на улицата трябва да не дишаме през устата и да се стараем да разговаряме по-малко. Дрехите трябва да бъдат от естествен памук, а не от синтетика и изкуствени влакна. Прибирайки се в къщи, поне за кратко ходете боси - това е отпускане за краката и масаж на всички точки на стъпалата, много от които отговарят за състоянието на носоглътката.

Контрастните водни процедури също са подходящ метод за закаляване. Особено важни са те за краката - трябва да се правят всеки ден в 2 легена с топла вода около 40 градуса и студена - под 30 градуса. Краката се задържат няколко секунди в топлата вода, а след това в студената, като процедурата се повтаря 3-4 пъти.

Поне веднъж седмично взимайте вана с добавена морска сол, екстракт от билки или минерални соли. След това изплакнете тялото с хладка вода от душа.


Не бързайте с лекарствата и ако се вдигнали малко температура. Не забравяйте, че тя е защитен механизъм на организма и лишавайки го от възможността за борба, вие способствате за зачестяването на болестите. Приемайте лекарствени средства за намаляване на температурата, ако термометърът показва над 38 градуса.


bulpress.net
здраве.bg


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2018 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .